Mất siêu năng lực những nữ anh hùng bị bắt trở thành nô lê tình dục