Sang chơi nhà bạn đem theo mỗi cái cặc mốc mà lại được dùng đến